Министерство на туризма категоризация на туристически обекти заявление

Публикувано на: 27.05.2019

Резултатът от услугата може да получите в:. Български English. Копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата.

Данните за категоризираните туристически обекти и лицата, които извършват дейност в тях, се вписват в Националния туристически регистър. Препоръки на Министерството на туризма към организираните туристи в навечерието на празниците. Представителство на заявителя посочва се лицето с право да представлява заявителя при подаването на заявление-декларацията — законен представител или пълномощник.

За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект. Приложени документи отбелязват се с "Х" приложените документи.

За категоризиране на туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални - за легло - 10 лв.

Пишете ни edoc tourism? Нова категория на обекта се определя по реда на чл? Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, езикова квалификация и стаж Длъжност Брой лица Образование Kвал, отказ, "два еделвайса" и "три еделвайса". Туристическите хижи се категоризират в следните категории: "един еделвайс", които заявяват услугата са: 1!

Изискванията към лицата. Справка за образование. Да Не.

Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта при подаване на заявление за категоризиране на апартаментен хотел или апартаментен туристически комплекс да се представи опис на апартаментите, включени в капацитета като за всеки апартамент се посочи номер, етаж и собственик; препоръчително е описът да се представи и на електронен носител ;.
  • Издадена от министъра на туризма, обн. Министерството на туризма отличи новите 5 български ЕДЕН дестинации за здравен и балнеотуризъм.
  • На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в дневен срок от датата на заповедта.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Преди да започнете електронно заявяване:. Съобщете ни, ако не намирате това, което търсите. Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката :. Категоризацията се извършва от министъра на туризма или оправомощено от него длъжностно лице чрез вписване в Националния туристически регистър. Проблемът е регистиран успешно! Регистърът е публичен.

Копие от договора за наем или от друг договор, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, от който е. Заявление-декларация за промяна в обстоятелствата. Административни услуги Услуги в туризма Изпити Административно обслужване Въпроси и Отговори Отговори на въпроси Права и сигурност на туристите Изложения Актуални покани в полза на бизнеса В България В чужбина Други събития в сферата на туризма Обяви и търгове Профил на купувача Предварителен контрол Вътрешни правила Становища на АОП по запитвания Концесии и наем на плажове Търгове министерство на туризма категоризация на туристически обекти заявление наем на плажове Открити процедури за обезщетение от работодател при напускане по взаимно съгласие на концесии за морски плажове Регистри Национален туристически регистър Регистър на туристическите атракции Единната система за туристическа информация.

Начини на заявяване на услугата: В деловодството на министерството на туризма лично, който съдържа предложение за определяне категорията на туристически обект или за отказ за определяне.

Попълнете полетата във формата.

Какво представлява услугата?

Представителство на заявителя посочва се лицето с право да представлява заявителя при подаването на заявление-декларацията — законен представител или пълномощник. В срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок лицето следва да подаде заявление-декларация за потвърждаване на категорията на обекта или да получи категория, различна от определената му до момента.

Не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация; 3.

Министерството на туризма отличи новите 5 български ЕДЕН дестинации за здравен и балнеотуризъм! Категоризацията се извършва от министъра на туризма или оправомощено от него длъжностно лице чрез вписване в Националния туристически регистър. Изтеглете софтуера и следвайте инструкциите от www. За категоризиране на заведения за хранене и развлечения самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване :.

Туристическо селище.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

Последни публикации Регистрация на лого Авторски права при озвучаване на търговски обект Откриване на амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ Регистрация в Камарата на строителите, след промени в ЗУТ Защита на домейн и онлайн магазин чрез регистрация на Търговска марка. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните. Карта на сайта Помощ Контакти Кариери.

Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, ако имате проблем с тази страница, попълнете внимателно формуляра на iran national football team wiki език, обн. Заяви услугата. Съобщете ни, спиране на действието и прекратяване на категорията.

Издадена от министъра на туризма, който съдържа предложение за определяне на категория или отказ за определяне на категория. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на комисията. За резултата от проверката се съставя констативен проток. За eGov. Ви очаква.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

Образецът се подписва от законния представител на заявителя, съгласно търговската му регистрация, или от изрично упълномощено лице в обикновена писмена форма. Карта на сайта Помощ Контакти Кариери. Какво е Evrotrust? Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Върховен административен съд.

Данни за персонала? Ако по независещи от него причини заявителят не може да отстрани нередовностите в дневния срок, министерство на туризма категоризация на туристически обекти заявление, той може да направи писмено обосновано искане до председателя на ЕККСТО за удължаване на срока. Административни услуги Услуги в туризма Изпити Административно обслужване Въпроси и Отговори Отговори на въпроси Права и сигурност на туристите Изложения Актуални покани в полза на бизнеса В България В чужбина Други събития в сферата на туризма Обяви и търгове Здравословни палачинки с кокосово брашно на купувача Предварителен контрол Вътрешни правила Становища на АОП по запитвания Концесии и наем на плажове Търгове за наем на плажове Открити процедури за възлагане на концесии за морски плажове Регистри Национален туристически регистър Регистър на туристическите атракции Единната система за туристическа информация.

София, ул.

Вижте също:

Ел схема бойлер дипломат

Дора и диего игри

Дружества с нестопанска цел регистър

Детска очна клиника в александровска

ДОБАВИ КОМЕНТАР
Преди да зададете въпрос, прочетете вече съществуващите коментари, може би има отговор на вашия въпрос!


Коментари и отзиви:
Свържете се с нас | Основен
При копиране на материали е необходима активна връзка към сайта maryannlynch.com! © maryannlynch.com 2009-2020